ARIT News

โครงการอบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและสอบสมรรถนะด้านดิจิตอล ICDL and MDES Digital Literacy

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 – 16.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดโครงการอบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและสอบสมรรถนะด้านดิจิตอล ICDL and MDES Digital Literacy ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเคมี ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ […]

ARIT News

กิจกรรม สร้างคนผ่านแผนงาน “ยุวชนแห่งชาติ”

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม เวลา 12.30 น. ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมกิจกรรม สร้างคนผ่านแผนงาน “ยุวชนแห่งชาติ” โดยมีบุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้ดำเนินการในส่วนของเครื่องเสียง และอุปกรณ์ฉายภาพที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ARIT News

บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.วรี เรืองสุข อาจารย์สรรเสริญ ผาวันดี และอาจารย์วัชรี ปั้นนิยม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” โดยมีบุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้ดำเนินการในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง และอุปกรณ์ฉายภาพที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลในการประชุม ณ ห้องโชคอนันต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ARIT News

จัดเตรียมประชุม เรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีการกิจการนักศึกษา อาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์สรรเสริญ ผาวันดี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ร่วมกันจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม สถานที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง และอุปกรณ์ฉายภาพที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลในการประชุม เรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี […]

ARIT News

สอบสมรรถนะด้านดิจิทัล ICDL and MDES Digital Literacy

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล ICDL and MDES Digital Literacy ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (คณะครุศาสตร์) ในระหว่างวันที่ 12 มีนาคม 2563 – 31 มีนาคม 2563

ARIT News

สอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล ปีการศึกษา 2562

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการ “สอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล” 📝สำหรับนักศึกษารุ่นปีสุดท้ายระดับปริญญาตรี นักศึกษาสามารถตรวจสอบวัน เวลา และสถานที่สอบได้ ดังนี้ค่ะ 👆🏼

ARIT News

สวัสดีปีใหม่ 2️⃣5️⃣6️⃣3️⃣ และรับประทานอาหารร่วมกัน

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา พรัอมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข และพัฒนางานตามภารกิจของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในปี 2563 ต่อไป และรับประทานอาหารร่วมกัน (โต๊ะจีน) ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ARIT News

ประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 1/2563

วันพุธที่ 8 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการประชุมบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา พรัอมทั้งเสนอแนวทางแก้ไข และพัฒนางานตามภารกิจของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในปี 2563 ต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์