จดหมายข่าว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เดือนกันยายน 2565 ปีที่ 10 ฉบับที่ 9

เดือนตุลาคม 2565 ปีที่ 10 ฉบับที่ 10

เดือนพฤศจิกายน 2565 ปีที่ 10 ฉบับที่ 11

เดือนธันวาคม 2565 ปีที่ 10 ฉบับที่ 12

เดือนมกราคม 2566 ปีที่ 11 ฉบับที่ 1