ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM online) และแนวทางการแก้ปัญหาการเสริมสมรรถนะ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการจัดเก็บเอกสาร (e-Document)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM online) และแนวทางการแก้ปัญหาการเสริมสมรรถนะ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการจัดเก็บเอกสาร (e-Document) ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ฯ ทุกคน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะ ปรับปรุง แก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบให้ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด