เอกสาร PDPA (Download)

📝 File Document

 1. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 2. ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Processing Agreement)
 3. แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 4. Cookies Policy
 5. แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights Request Form)
 6. หนังสือแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Breach Notification)

📑 File PDF

 1. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 2. ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Processing Agreement)
 3. แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 4. Cookies Policy
 5. แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights Request Form)
 6. หนังสือแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Breach Notification)