ARIT News

ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM online) และแนวทางการแก้ปัญหาการเสริมสมรรถนะ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการจัดเก็บเอกสาร (e-Document)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอเชิญอาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM online) และแนวทางการแก้ปัญหาการเสริมสมรรถนะ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และการจัดเก็บเอกสาร (e-Document) ในวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. เพื่อให้ผู้ใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ฯ ทุกคน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะ ปรับปรุง แก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบให้ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้งานมากที่สุด

ARIT News

ประชุมบุคลากรหน่วยงานบริหารงานทั่วไป

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. ได้มีการประชุมบุคลากรหน่วยงานบริหารงานทั่วไป ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ARIT News

โครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับคณะ และหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์”

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น.1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ4. นางสาลินี บุญนาค บุคลากรหน่วยงานบริหารงานทั่วไปได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และการจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับคณะ และหน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์” วัตถุประสงค์เพื่อให้คณะ/หน่วยงานร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ทิศทางการบริหารงานตามภารกิจ และทบทวนยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ของแผนปฏิบัติราชการ […]

ARIT News

โครงการเสวนาออนไลน์ เรื่อง “แนวทางดำเนินงานในปัจจุบัน อนาคต เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดโครงการเสวนาออนไลน์ เรื่อง “แนวทางดำเนินงานในปัจจุบัน อนาคต เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

ARIT News

โครงการ “กษีณาลัย ประจำปี 2565”

วันพุธที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 07.30 น. นางวาสนา เทียนกุล บรรณารักษ์ หน่วยงานวิทยบริการ ได้ร่วมกราบสักการะพระพรหม ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ซึ่งตั้งอยู่ที่บริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัย เพื่อความเป็นสิริมงคล และในเวลา 11.00 น. ผู้บริหารของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากร ได้เข้าร่วมกิจกรรมมุทิตาจิต และร่วมกันมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการในโครงการ “กษีณาลัย ประจำปี 2565” ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ […]

ARIT News

ฝึกอบรมการจัดทำรายงานอัจฉริยะตอบโจทย์การขับเคลื่อนจังหวัดดิจิทัล (Business Intelligence for Driven Digital Province)

วันพุธถึงวันศุกร์ที่ 28 – 30 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. นายประสาร โปร่งธุระ และนายสันติชัย วงษ์สุวรรณ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ได้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรที่ 3 การใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ การจัดทำรายงานอัจฉริยะตอบโจทย์การขับเคลื่อนจังหวัดดิจิทัล (Business Intelligence for Driven Digital Province) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Microsoft […]

ARIT News

ประชุมชี้แจงภาระงานเพิ่มเติมของบุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมบุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ เพื่อชี้แจงภาระงานเพิ่มเติมของบุคลากรภายในหน่วยงานดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเมือง

ARIT News

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามวัตถุประสงค์ และบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเมือง