ARIT News

ℹ️📚 คู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา 👩🏻‍🏫

    วิธีขอรับบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตและบทเรียนออนไลน์ ✅ Click 🖱: https://www.youtube.com/watch?v=NAcTOA7ztDo วิธีเข้าใช้งานระบบบทเรียนออนไลน์ (ครั้งแรก) ✅ Click 🖱: https://www.youtube.com/watch?v=4V83dO7EOhw ภาพรวมและโครงสร้างรายวิชา ✅ Click 🖱: https://www.youtube.com/watch?v=Kt-_0QVVojQ วิธีส่งไฟล์งานแบบฝึกหัดหรือการบ้านได้อย่างไร ✅ Click 🖱: https://www.youtube.com/watch?v=zKy6bJrgVmA วิธีทำแบบทดสอบออนไลน์ ✅ Click 🖱: https://www.youtube.com/watch?v=B-hgNSTaSJ4

ARIT News

ℹ️📚 คู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ สำหรับอาจารย์ 👩🏻‍🏫

ℹ️📚 คู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ สำหรับอาจารย์ 👩🏻‍🏫 Click 🖱: https://bit.ly/34GkPaM  รวมคลิปวิดีโอคู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ สำหรับอาจารย์ 🎥🎞 Click 🖱 : https://bit.ly/34QaMA4

ARIT News

5 ส ประจำปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 11.30 น. ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์พงศธร ปาลี รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป อาจารย์วัชรี ปั้นนิยม รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มงานวิทยบริการ และอาจารย์สรรเสริญ รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยนางสาวสมพร มานะวะ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมรับฟังการสรุปผลการดำเนินการประเมินคุณภาพ 5 ส ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับมหาวิทยาลัย […]

ARIT News

๑๓ ตุลาคม 🇹🇭

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ARIT News

ขอความร่วมมือนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเข้ารับการทดสอบความสามารถด้านดิจิทัล

ขอความร่วมมือนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (คณะครุศาสตร์ รหัส 59 คณะอื่น ๆ รหัส 60) เข้ารับการทดสอบความสามารถด้านดิจิทัล โดยอบรมออนไลน์ที่เว็บไซต์การเข้าใจดิจิทัล https://sites.google.com/view/dl42 และทำแบบทดสอบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ Digital Literacy https://ru.dlbaseline.com ผู้ผ่านการทดสอบจะได้รับประกาศนียบัตรผ่านการทดสอบการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) จาก “สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.)” และสามารถนำไปใช้ประกอบการสมัครงานได้ **สามารถทำแบบทดสอบได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ […]

ARIT News

10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ 🇹🇭

วันรัฐธรรมนูญในประเทศไทย เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย โดยผลของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ปีเดียวกัน เริ่มเมื่อ 10 ธันวาคม ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Wikipedia

ARIT News

๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 🙏🏼🇹🇭 วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ARIT News

โครงการ “จัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.วรี เรืองสุข รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป อาจารย์วัชรี ปั้นนิยม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานวิทยบริการ อาจารย์สรรเสริญ ผาวันดี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวสมพร มานะวะ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และนางสาลินี บุญนาค บุคลากรกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ได้เข้าประชุม เพื่อดำเนินโครงการ […]