ARIT News

ร่วมประชุมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง “การบริหารจัดการทดสอบ การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W) ครั้งที่ 4” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.40 น. – 11.30 น.1. นางสาว วนิดา พูลเจริญ บุคลากรศูนย์ภาษาและวิเทศสัมพันธ์2. นางสาวพิไลพร วงษา บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมประชุมกับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เรื่อง “การบริหารจัดการทดสอบ การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W) ครั้งที่ 4” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และดำเนินการทดสอบระบบ ที่จะจัดสอบในวันเสาร์ ที่ […]

ARIT News

เข้าร่วมฝึกอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 7 – 8 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น. – 16.30 น. 1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2 ผศ.ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3. นายธนนท์ หริการบัญชร บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร4. นายพิทักษ์ ฐานะภักดี บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร5. นายประสาร โปร่งธุระ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร6. นายสันติชัย วงษ์สุวรรณ […]

ARIT News

เข้าร่วมประชุมและหารือทีมรับมือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 เวลา 9.00 น. รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมบุคลากรในหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมและหารือทีมรับมือเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์ในเมือง

ARIT News

บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ศูนย์บางคล้า ได้ทำการซ่อมบำรุงเครือข่าย Fiber Optic ติดตั้ง IP Phone และเครื่องคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์วิชาการท้องถิ่น

วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น.1. นายปฐมพงศ์ จันพิทักษ์2. นายจักรภพ ยิ้มงาม3. นายภิญโญ สารนาถบุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ทำการซ่อมบำรุงเครือข่าย Fiber Optic ติดตั้ง IP Phone และเครื่องคอมพิวเตอร์ อาคารศูนย์วิชาการท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า

ARIT News

ประชุมผู้ดูแลในส่วนงาน Dashboard ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น.1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3. นางสาลินี บุญนาค ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ4. นายพิทักษ์ ฐานะภักดี บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร5. นายประสาร โปร่งธุระ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร6. นายธนนท์ หริการบัญชร บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร7. นายสันติชัย วงษ์สุวรรณ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ประชุมผู้ดูแลในส่วนงาน Dashboard ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ […]

ARIT News

ร่วมปรึกษาการขับเคลื่อนงานที่อธิการบดีมอบหมาย

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 15.00 น.1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. ผศ.ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3. นายบุญญา วาสี หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร4. นายพิทักษ์ ฐานะภักดี บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร5. นายประสาร โปร่งธุระ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร6. ว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ร่วมปรึกษาการขับเคลื่อนงานที่อธิการบดีมอบหมาย ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ARIT News

เข้าประชุมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ผลการดำเนินงานและการสร้างภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น.1. นายธีรพล ปฏิแพทย์ บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ2. นายพรศักดิ์ เวชเจริญ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร3. นางสาวชนิตสิรี โพธิ์เงิน บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าประชุม โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ผลการดำเนินงานและการสร้างภาพลักษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องประชุมออนไลน์ Zoom Meeting