ARIT News

โครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระยะ 3 ปี”

วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 26 – 27 มกราคม 2566 เวลา 8.30 น. – 16.30 น.1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3.อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ,4. ผศ.ดร.นลินา ไชยะ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ5. นางสาลินี บุญนาค ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ6. นางสาวประภัสสร จันทร์แก้ว หัวหน้าหน่วยงานวิทยบริการ7. นางสาวสมพร […]

ARIT News

อบรมหลักสูตร “คลินิกให้คำปรึกษาการดำเนินการตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3”

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 15.30 น. – 16.30 น.1. ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. นายสันติชัย วงษ์สุวรรณ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “คลินิกให้คำปรึกษาการดำเนินการตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)

ARIT News

โครงการ “อภิปรายและสังเคราะห์แบบทดสอบด้านดิจิทัลให้ได้มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์”

วันอังคารและวันพุธที่ 24 – 25 มกราคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดโครงการ “อภิปรายและสังเคราะห์แบบทดสอบด้านดิจิทัลให้ได้มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์” เพื่อให้ได้แบบทดสอบที่มีมาตรฐาน สามารถสอบนักศึกษาปริญญาตรี เป็นแบบทดสอบที่สามารถปรับปรุง และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน โดยมีคณะอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอภิปรายในโครงการดังกล่าว วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้กลุ่มที่ 1 มีวิทยากร ดังนี้– ผศ.ดร.สายฝน […]

ARIT News

โครงการอบรมหลักสูตรกฏหมายมหาชนกับการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (Public Lar with Rajabhat Rajanagarindra University Management Programme)

วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 19 – 20 มกราคม 25661. ผศ.ดร.นลินา ไชยะ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. นางสาลินี บุญนาค ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3. นางสาวประภัสสร จันทร์แก้ว หัวหน้าหน่วยงานวิทยบริการ4. นางสาวสมพร มานะวะ หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานทั่วไป5. นายธีรพล ปฏิแพทย์ บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการได้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฏหมายมหาชนกับการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (Public Lar with Rajabhat Rajanagarindra University Management Programme) และ […]

ARIT News

ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการสรุปผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น.1. ผศ.ดร.นลินา ไชยะ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. นางสาลินี บุญนาค ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการสรุปผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ เพื่อทำรูปเล่มและแคตตาล๊อคผลิตภัณท์ทั้งหมด ที่มหาวิยาลัยเข้าไปมีส่วนรวมในการพัมนา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์#ขอบคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์ค่ะ

ARIT News

ประชุม เรื่อง “การตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการเงิน”

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 9.00 น. 1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. ผศ.ดร.นลินา ไชยะ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ4. นายบุญญา วาสี หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร5. นายพรศักดิ์ เวชเจริญ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 6. นางสาวณิญาน์ภัสส์ บัตรเจริญ บุคลากรหน่วยงานบริหารงานทั่วไปได้เข้าประชุม เรื่อง “การตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการเงิน” จัดโดยหน่วยงานคลัง […]

ARIT News

ประชุมผู้ตรวจสอบข้อมูล ผู้กำกับ และผู้จัดทำข้อมูลหรือนำเข้าข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 14.00 น. 1. นางสาลินี บุญนาค ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. นายบุญญา วาสี หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร3. นางสาวชนิตสิรี โพธิ์เงิน บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร4. นายพรศักดิ์ เวชเจริญ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร5. นายสันติชัย วงษ์สุวรรณ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้าประชุมผู้ตรวจสอบข้อมูล ผู้กำกับ และผู้จัดทำข้อมูลหรือนำเข้าข้อมูลเข้าระบบสารสนเทศ รองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี ดร.นฤชล […]