ประชุมบุคลากรหน่วยงานบริหารงานทั่วไป

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 10.30 น. ได้มีการประชุมบุคลากรหน่วยงานบริหารงานทั่วไป ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์