PDPA File .Doc

📝 File Document

✅ 1. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

✅ 2. ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Processing Agreement)

✅ 3. แนวปฏิบัติในการบันทึกรายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

✅ 4. Cookies Policy

✅ 5. แบบคำร้องขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights Request Form)

✅ 6. หนังสือแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Breach Notification)