ARIT News

กิจกรรม สร้างคนผ่านแผนงาน “ยุวชนแห่งชาติ”

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม เวลา 12.30 น. ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมกิจกรรม สร้างคนผ่านแผนงาน “ยุวชนแห่งชาติ” โดยมีบุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้ดำเนินการในส่วนของเครื่องเสียง และอุปกรณ์ฉายภาพที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลในการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ARIT News

บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.วรี เรืองสุข อาจารย์สรรเสริญ ผาวันดี และอาจารย์วัชรี ปั้นนิยม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมการประชุม เรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” โดยมีบุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้ดำเนินการในส่วนของเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง และอุปกรณ์ฉายภาพที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลในการประชุม ณ ห้องโชคอนันต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ARIT News

จัดเตรียมประชุม เรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม”

วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีการกิจการนักศึกษา อาจารย์วัชราภรณ์ สิงห์สำราญ ผู้ช่วยอธิการบดี ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์สรรเสริญ ผาวันดี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ร่วมกันจัดเตรียมเอกสารประกอบการประชุม สถานที่ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง และอุปกรณ์ฉายภาพที่ใช้ในการนำเสนอข้อมูลในการประชุม เรื่อง “บทบาทของมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาเชิงพื้นที่ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี […]

ARIT News

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 – 11.00 น. อาจารย์วัชรี ปั้นนิยม และอาจารย์สรรเสริญ ผาวันดี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 โดยบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษาใหม่ในหัวข้อ “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้” ณ หอประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์