ARIT News

การทำระบบเนื้อหาเว็บไซต์และดัชนีเว็บไซต์เพื่อการสืบค้น

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการขับเคลื่อนอันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยใช้วิธีของ Webometrics Ranking กิจกรรม : “การทำระบบเนื้อหาเว็บไซต์และดัชนีเว็บไซต์เพื่อการสืบค้น” ให้แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ดูแลเว็บไซต์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) ค่ะ