การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษาฯ

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมี ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี เป็นวิทยากรในการอบรม ณ หอสมุดกลาง ในเมือง การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจและมีทักษะในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา