จัดเตรียมระบบออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM) ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณวิทยาการจัดการ

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.30 น. บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดเตรียมระบบออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM) 👩🏻‍💻👨🏻‍💻 ในการประชุมคณะกรรมการประจำคณวิทยาการจัดการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์