โครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ : กิจกรรมการคัดเลือกหนังสือ 📖📚📝

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมโครงการกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ : กิจกรรมการคัดเลือกหนังสือ 📖📚📝 ระหว่างวันที่ 11 กุมภาพันธ์ – วันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ หอสมุดกลาง ในเมือง