พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

วันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. อาจารย์วัชรี ปั้นนิยม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวสมพร มานะวะ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และว่าที่ร้อยตรี นพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุม ชั้น ๕ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์