บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดเตรียมโปรแกรม ZOOM ในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ 🧾☑️

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดเตรียมระบบประชุมออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM) 👩🏻‍💻👨🏻‍💻 ในการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 🧾☑️ ระดับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี