🔸 ๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช 🔸

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 🙏