๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ : : วันช้างไทย : : 


๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒ 🐘 : : วันช้างไทย : : 🐘
ผลงานโดยนักศึกษาฝึกงาน นางสาวมนัญชญา ปิ่นปรีเปรม สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์