: : ๑๒ สิงหา มหาราชินี : :

Mom Day 2016 1: : ๑๒ สิงหา มหาราชินี : :
วันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๙ เป็นวาระมหามงคลของพสกนิกรชาวไทย
ที่จะได้ร่วมส่งใจถวายสดุดีพระเกียรติคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
ในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์