โครงการ “จัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM)”

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จัดโครงการ “จัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM)”
ระหว่าง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
กับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ณ ห้องการะเกด ในเมือง
IMG_5308-horz-vert