โครงการ “การจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาองค์กร (KM)

โครงการ “การจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเพื่อพัฒนาองค์กร (KM)
ระหว่าง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
กับ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม”
ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์