โครงการสัมมนาฯ เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มรร. ระยะ 4 ปี

RRU Plan  2018
วันจันทร์และอังคารที่ 3 – 4 กรกฎาคม 2560
ผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)
ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ