“โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการและการให้บริการด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

วันอังคาร – วันพฤหัสบดีที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2559
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัด
“โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการและการให้บริการด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
13271442_1136591286404516_170966703_o-horz-vert