โครงการพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดี มรร

14Jan2018วันพุธที่ 17 มกราคม 2561
ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้เข้าร่วมโครงการพิธีรับสนองพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ณ หอประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์