โครงการประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559

Prakanวันจันทร์และอังคารที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2560
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้เข้าร่วมโครงการประเมิณคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2559
ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ