เทคนิคการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์

Social Mediaวันพฤหัสบดีและศุกร์ที่ 12 – 13 มกราคม 2560
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรมหลักสูตร
“เทคนิคการใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์”
โดยมี อาจารย์ ดร.มณีรัตน์ ภารนันท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900)