อบรม Google Application สำหรับผู้บริหาร

IMG_3492-horz-vertวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จัดการอบรม Google Application สำหรับผู้บริหาร
เพื่อสนับสนุนนโยบายมหาวิทยาลัยสำนักงานไร้กระดาษ (Paperless Office)
โดยมี อ.ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา เป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 900 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะ