อบรมการใช้ Google Scholar Citations Profile อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น.
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการขับเคลื่อนอันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โดยใช้วิธีของ Webometrics Ranking กิจกรรม : อบรมการใช้ Google Scholar Citations Profile
ให้กับอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) ค่ะ