หลักสูตร การผลิตสื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน

IMG_5593-horz-vertวันศุกร์และสาร์ที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการอบรม
หลักสูตร “การผลิตสื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน”
โดยมีอาจารย์พงศธร ปาลี เป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) ค่ะ