สำนักงบประมาณ กองประเมินผล ๒

Planวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ ถึง วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
สำนักงบประมาณ กองประเมินผล ๒ จะดำเนินติดตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน
เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจรากฐานตามแนวทางประชารัฐ ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
โดยให้นักศึกษาบันทึกข้อมูลในระบบแบบสอบถามออนไลน์
ณ ห้อง Computer Center อาคาร 1 ชั้น 1 ในเมือง