ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานฯ มรภ.พระนครศรีอยุธยา

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนางานสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระหว่าง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา