วโรกาสมหามงคลเฉลิมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
เข้าร่วมถวายพระเกียรติ และถวายเครื่องสักการะ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุม ชั้น ๕ อาคารราชนครินทร์ค่ะ
IMG_5843-vert