ร่วมแสดงความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integratily and Transparency Assessment : IIT)

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น.
บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 10 ท่าน
ได้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน
(Internal Integratily and Transparency Assessment : IIT)
ในการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ณ ห้องศรีสยาม ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ค่ะ