รายงานผลการดำเนินงานตามรอบระยะเวลาบำรุงรักษาระบบ eDocument

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด
ได้เข้ารายงานผลการดำเนินงานตามรอบระยะเวลาบำรุงรักษา
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (eDocument)
ระหว่างการใช้งานวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 – 16 ตุลาคม 2559
ต่อผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 9 (ห้อง 900) ในเมืองค่ะIMG_6378-horz-vert