รับฟังนำการเสนอโปรแกรมทดสอบและแบบเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

CEFRวันอังคารที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น.
หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบุคลากรภายในกลุ่มงาน
ได้เข้ารับฟังนำการเสนอโปรแกรมทดสอบและแบบเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์
บริษัทไอที เอ็ดดูซอฟต์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ผลิตหรือเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
ในการจัดทำแบบทดสอบความรู้และความสามารถภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)
ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ