ระบบโปรแกรมสำเร็จรูปการบริการงานงบประมาณและการเงินการบัญชี 3 มิติ

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น.
บุคลากรกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ได้เข้าประชุมเพื่อทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับวิธีการใช้งานระบบโปรแกรมสำเร็จรูปการบริการงานงบประมาณ
และการเงินการบัญชี 3 มิติ โดยมีหัวหน้าและบุคลากรหน่วยงานคลัง
เป็นผู้ชี้แจงการใช้งานระบบดังกล่าว ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900)