มหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี

๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙
ในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
25723