ปรับแก้รูปแบบเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2561 รองผู้อำนวยการ
และบุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้ทำการปรับแก้รูปแบบเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ให้มีความเหมาะสมและทันสมัย รองรับการใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต
ณ ห้องประชุม หอสมุดกลาง ในเมืองค่ะ