ประเมินระหว่างสัญญาจ้างเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น.
ได้มีการประชุมคณะกรรมการประเมินระหว่างสัญญาจ้างเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย
ณ ห้องรับรองสายทิพย์ ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะ