ประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน จัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

วันพุธและวันพฤหัสบดีที่ 8-9 มิถุนายน 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน จัดทำแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 การจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
ณ หอสมุดกลาง ในเมือง
IMG_5436-horz-vert