ประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา มรร.

RRU Plan 2017 1วันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 ได้มีการประชุมคณะกรรมการวางแผนและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2560
ณ ห้องเข้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์