ประชุมกรรมการประจำสำนักวิทยบริการฯ

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559
ได้มีการประชุมกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเมือง
ARIT Meeting 2016