ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561

วันพุธและพฤหัสบดีที่ 1 – 2 สิงหาคม 2561  ผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้ความรู้กับนักศึกษาใหม่ ในเรื่องการให้บริการนักศึกษาด้านวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนทศและการสื่อสาร ณ อาคารราชนครินทร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะ