ทบทวนแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2560

Plan 2017 2

วันอังคารและพุธที่ 18 – 19 เมษายน 2560
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการ
“ทบทวนแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560”
ณ หอสมุดกลาง ในเมือง