ค่ายการเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับ นร. มัธยมศึกษาสังกัด สพฐ.

EEC 2017

สำนักงานบริการและการพัฒนาองค์ความรู้ ได้ใช้สถานที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เพื่อจัดค่ายการเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่เป็นกลุ่มเป้าหมายของการฝึกอบรมในจังหวัดฉะเชิงเทรา
จำนวน 1,152 คน โดยแบ่งเป็น 4 หลักสูตร ได้แก่
1. หลักสูตรเทคโนโลยีหุ่นยนต์ 2. หลักสูตรเทคโนโลยีเกมและแอนิเมชั่น
3. หลักสูตร Internet of Things (IoT) และ 4. หลักสูตรเทคโนโลยีการบินและอวกาศ