ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรร่วมเสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด ประจำปีงบประมาณ 2561