การใช้ Google Scholar Citations Profile อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ

วันพุธ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จัดโครงการขับเคลื่อนอันดับของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โดยใช้วิธีของ Webometrics Ranking กิจกรรม :
อบรมการใช้ Google Scholar Citations Profile
ให้กับอาจารย์คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) ค่ะ