การออกแบบและตกแต่งภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

IMG_7259-horz-vertวันพฤหัสบดีและศุกร์ที่ 5 – 6 มกราคม 2560
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรมหลักสูตร
“การออกแบบและตกแต่งภาพกราฟิกด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป”
โดยมีอาจารย์อำนาจ สวัสดิ์นะที อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900)