การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปแบบมืออาชีพ

WordPressวันจันทร์และอังคารที่ 9 – 10 มกราคม 2560
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรมหลักสูตร
“การพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปแบบมืออาชีพ”
โดยมี อาจารย์บุญลือ กล่ำโก๋ เป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900)