การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ด้วยโปรแกรม Source Sigil


วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 16 – 17 มิถุนายน 2561 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“การผลิตหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ด้วยโปรแกรม Source Sigil”
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 900 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
โดยจัดอบรมให้กับครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2